03 3399 3600 (vain pvm)
 asiakaspalvelu@suomilimiitti.fi
Kirjaudu
Älä päästä Mattia kukkaroon - Siirry lainahakemukseen

Kulutusluoton lainaehdot

1. Luotonantaja

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
Y-tunnus: 1742521-6
Puhelin: 03 3399 3600
Sähköposti: asiakaspalvelu@suomilimiitti.fi

J.W.-Yhtiöt Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

2. Luoton myöntäminen

Luotto voidaan myöntää 25 vuotta täyttäneelle ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, joka asuu vakituisesti Suomessa, joka on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

Luottoa haetaan verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakija tunnistautuu verkkopalveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä lainaehdot ennen lainahakemuksen lähettämistä.

Luotonhakija ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonhakijan luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Lista kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä on nähtävillä osoitteessa: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

Luotonantaja tarkistaa luotonhakijan hakemustiedot luotonhakijan valinnan mukaan joko automaattisen Instantor-palvelun avulla tai luotonhakijan lähettämien tulotositteiden tai luotonhakijan verotietojen perusteella.

Luotonhakijan valitessa Instantor-palvelun käytön, luotonhakija ilmoittaa ymmärtävänsä, että luotonantaja selvittää luotonhakijan luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun avulla. Luotonhakija kirjautuu luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot pankkitilinsä tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonhakija käyttää Instantor AB:n palvelua noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Instantor AB lähettää luotonantajan käyttöön arvion luotonhakijan luottokelpoisuudesta. Luotonhakija antaa suostumuksensa siihen, että luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatua luottokelpoisuusarviota.

Luotonantaja voi varmentaa luotonhakijan hakemustiedot myös luotonhakijan toimittamasta tulotositteesta (esimerkiksi palkkalaskelma- tai verotuspäätöskopiosta). Asiakirjat voi liittää lainahakemukseen suoraan verkkopalvelussa tai lähettää ne luotonantajalle joko puhelimella,sähköpostitse tai postitse. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta palauttaa toimitettuja asiakirjoja. Luotonantaja ei ole vastuussa kadonneesta postista tai viestinnän virheistä tai mistään asiakirjojen toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.

Luotonantaja varaa aina oikeuden luotonhakijan verotietojen tarkistukseen.

Sopimus syntyy, kun luotonhakijan sähköisesti allekirjoitettu verkkohakemus on saapunut luotonantajalle ja kun luotonantaja antaa hyväksytyn luottopäätöksen. Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestään luotonhakijalle sähköisesti. Sopimuskokonaisuus muodostuu luottohakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä sekä luoton sopimusehdoista ja luottosopimuksesta.

3. Luoton määrä ja laina-aika

Luoton määrä on luotonhakijan lainahakemuksessaan ilmoittama tai muu sovittava summa. Laina-aika ilmoitetaan erikseen lainahakemuksessa. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi luotto tai lyhyempi laina-aika. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun luotto on maksettu luotonhakijan ilmoittamalle pankkitilille.

4. Luottoon liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Koron lisäksi luotonhakija on velvollinen maksamaan seuraavat lainan hoitoon liittyvät maksut:

– Kuluttajaluottosopimuksessa yksilöity luoton järjestelypalkkio, joka lisätään myönnetyn luoton määrään ja veloitetaan ensimmäisessä tai ensimmäisissä maksuerissä. Järjestelypalkkio tulee myös luoton ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.

– Kuluttajaluottosopimuksessa yksilöity kiinteä luotonhoitomaksu.

5. Luoton korko

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle avoimelle saldolle luottosopimuksen mukaista korkoa. Luoton nimelliskorko on 41,16 %. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n mukainen todellinen vuosikorko riippuu myönnettävän luoton ja takaisinmaksuerien määristä. Todellinen vuosikorko on yksilöity luottosopimuksessa. Todellinen vuosikorko on 67,13 %, kun luoton määrä on 5000 euroa ja laina-aika 36 kuukautta. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki luotosta aiheutuvat kulut ja palkkiot.

6. Luoton takaisinmaksu

Luoton takaisinmaksu tapahtuu erissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää luotonsaajalle erillisen laskun kustakin maksuerästä. Maksuerä koostuu hinnaston mukaisesta nostokulusta, korosta, avoimen pääoman lyhennyksestä ja tilinhoitomaksusta. Yksittäisen maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaan.

Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa luotostaan laskua, on luotonsaajan itse otettava yhteys luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta maksuerän maksamatta jättämiseen eräpäivänä.

7. Luoton takaisinmaksun myöhästyminen

Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainittu viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka. 

Maksun viivästyessä luotonsaajalle lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai se käsittää koko jäännössaatavan.

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

– luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat

voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,

– luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai

– luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Erääntymisen voimaantulo

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

9. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

10. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimuksensa ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun luotonsaaja on pysyvällä tavalla saanut luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Tai sähköpostilla osoitteeseen:

asiakaspalvelu@suomilimiitti.fi

Peruuttamisilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

– luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
– ilmoitus peruutuksesta
– luoton määrä
– paikka ja aika
– luotonsaajan omakätinen allekirjoitus

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaaja sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

11. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Luotonantaja ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee olla vastaavia väestötietojärjestelmään rekisteröityjen tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja tämän käytössä. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

12. Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja sopimussuhteen voimassaoloaikana.

13. Oikeus muutoksiin

Luotonantaja pidättää oikeuden luottosopimuksen ehtojen muutoksiin ilman velvollisuutta ilmoittaa niistä etukäteen, mikäli mahdolliset muutokset eivät vähennä luotonsaajan oikeuksia eivätkä lisää luotonsaajan velvollisuuksia. Lisäksi lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä johtuvat muutokset ovat mahdollisia.

14. Vastuu välillisistä vahingoista

Luotonantaja ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

15. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä.

Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään luotonsaajan pankkitilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

– palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,

– mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä

tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,

– palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai

– vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun

toimintaa tai sen osaa.

Näillä luottosopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä.

16. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta.

17. Tietosuoja

Luotonhakijan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jonka sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on myös oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi), mikäli hakija ei sitä nimenomaisesti kiellä.

18. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

19. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Luotonsaaja voi saattaa luoton yleisiä ehtoja ja luottosopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B
PL 306
00531 Helsinki
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Luottosopimusta koskevissa erimielisyyksissä kuluttajan kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

20. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Mikäli tätä luottosopimusta koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, riita-asiat ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa Suomessa, riita-asiat ratkaistaan luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ehdot ovat voimassa 15.1.2019 alkaen.

LIMIITIN LISÄNOSTOT TEKSTIVIESTILLÄ
Lähetä tekstiviesti numeroon 173172:
SL LAINASUMMA PIN-KOODI, Esim: SL 300 12346
Saat vastauksen hetken kuluttua matkapuhelimeesi.
Tekstiviestin hinta on 0 euroa.