Tietosuojaseloste
25.5.2018 alkaen

1. Rekisterinpitäjä

J.W.-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 1742521-6
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
Puhelin: vaihde 050 502 4296

3. Rekisterin nimi

J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään J.W.-Yhtiöt Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsittelevät J.W.-Yhtiöt Oy sekä Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy ja Instantor AB tiedon välittäjinä.

5. Rekisterin tietosisältö

J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot:

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, J.W.-Yhtiöt Oy:n tarkistamat tiedot (Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Instantor AB, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

9. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja J.W.-Yhtiöt Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. J.W.-Yhtiöt Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena J.W.-Yhtiöt Oy:n verkkopalvelussa.

J.W.-Yhtiöt Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteriin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

12. Tiedon poistaminen

Mikäli lopetat asiakkuutesi kanssamme, meidän on säilytettävä tietosi lain salliman ajanjakson ajan johtuen esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä ja riskienhallinnallisista syistä. Tyypillisesti tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää J.W.-Yhtiöt Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

14. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. J.W.-Yhtiöt Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

J.W.-Yhtiöt Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että J.W.-Yhtiöt Oy:n yhteistyökumppani voi tukea J.W.-Yhtiöt Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan J.W.-Yhtiöt Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, J.W.-Yhtiöt Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.