Tietosuojaseloste
5.11.2020 alkaen

Rekisterinpitäjä

Bloramont Oy
Y-tunnus: 1742521-6
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava
Sähköposti: tietosuoja@jwyhtiot.fi

Rekisterin nimi

Bloramont Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”Bloramont Oy:n asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Bloramont Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Bloramont Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:

 • nimi
 • henkilötunnus ja sukupuoli
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • pankkiyhteystiedot
 • tulo- ja menotiedot
 • muut asiakkaan antamat tiedot

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta Bisnode Finland Oy:ltä ja/tai Instantor AB:ltä
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • riskienhallinta ja statistiikka
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot petos ym. rikollisen toiminnan valvonta ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekeminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan ilmoittamat tiedot, Bloramont Oy:n tarkistamat tiedot (Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Instantor AB, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa;
 • tuomioistuimen päätöksen nojalla; ja
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä.

Rekisterin sisäinen käyttö ja automaattinen käsittely

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Bloramont Oy:n liiketoiminnassa ei käytetä automatisoitua päätöksen tekemistä.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Rekisterinpitäjä voi periä tarkastuspyynnöstä maksun.

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskeva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, tieto oikaistua ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Kun käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, sinulla on oikeus saada ne itseäsi koskevat tiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Rekisterinpitäjän käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos rekisterinpitäjällä on kuitenkin laillinen perusteltu syy tietojen käsittelyyn, ei rekisterinpitäjän tarvitse poistaa tällaista tietoa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tai lopettamaan kokonaan henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli rekisterinpitäjällä on kuitenkin laillinen perusteltu syy tällaisten tietojen käsittelyyn, ei rajoitusta tai kieltoa tarvitse noudattaa.

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@suomilimiitti.fi tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan henkilötietoja kerättäessä tällä tietosuojaselosteella, joka on saatavissa rekisterinpitäjän toimipaikassa sekä internet-sivuilla.

Kuinka saat tiedon Tietosuojaselosteen muuttumisesta

Päivitämme Tietosuojaselostetta tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Rekisteritietojen säilytysaika ja hävittäminen

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun laki ei enää edellytä niiden säilyttämistä. Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat kirjanpitolaki (1997/1336) sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Tavanomaisesti tietoja säilytetään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. Sähköisesti tallennettu tieto hävitetään tuhoamalla asianmukaiset tiedostot.

Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Bloramont Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Bloramont Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Bloramont Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Bloramont Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Bloramont Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Bloramont Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Asiakaspaneeli